Regulamin rozliczenia zużycia wody i kanalizacji

Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku

Regulamin gospodarki funduszem społeczno-wychowawczym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku

Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkanieowej w Lęborku

Regulamin Porządku Domowego oraz Eksploatacji lokali i urządzeń

Regulamin indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku

REGULAMIN
naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie opłat należnych
oraz ustalania warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku.

 
 
Wszystkie pliki są w formacie pdf. Aby otworzyć plik pdf potrzebny jest program np. Adobe Reader (program jest darmowy)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl